BENESTAR SOCIAL

O Dpto. de Servicios Sociais do Concello de Ribadavia pertence a unha rede de servizos sociais comunitarios,  que garante o dereito universal ó sistema galego de servizos sociais, a proximidade ás persoas usuarias e familias, o carácter integrador e coordinado de toda a intervención social e a prevención comunitaria dos problemas sociais. Para o cumprimento de todo elo, levanse a cabo entre outros os seguintes programas e servizos:

1. NOVAS.

Recóllense as distintas axudas que entran en vigor.

2. PROGRAMA BÁSICO DE VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN.

Ten a función de proporcionar información, orientación e asesoramento en materia social a persoas, grupos e comunidade en xeral.

3. PROGRAMA BÁSICO DE ATENCIÓN NO FOGAR E APOIO A UNIDADE DE CONVIVENCIA.

Ten por obxeto prestar un conxunto de atencións ás persoas no domicilio dende unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu domicilio habitual, especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía ou situacións de risco social. 

3.1 Programa de Axuda no Fogar.

3.2 Programa de Teleasistencia.

3.3 Axudas e Servizos da Lei da Dependencia.

3.4 Programa Xantar na Casa.

4. PROGRAMA BÁSICO DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL.

Integra un conxunto de programas, axudas e accións para previr e superar situacións de dificultade, especialmente situacións de maltrato e risco de exclusión social, promovendo procesos de cambio que faciliten a autonomía, integración e participación social e laboral.

4.1 Programa de Educación Familiar.

4.2 Programa de Atención psicosocial e Violencia de Xénero.

4.3 Tramitación de Axudas.

4.4 Programa de Atención a Inmigrantes e Emigrantes.

4.5 Programa de Atención á Discapacidade.

4.6 Programa de Inclusión Sociolaboral.

4.7 Programa de Traballos en Beneficio da Comunidade.

4.8 Programa de Reparto de Alimentos.

4.9 Programa de Axudas para Material Escolar.

4.10 Programa Cuidarelax.

4.11 Axuda de Emerxencia municipal para vivenda.

5. PROGRAMA BÁSICO DE ANIMACIÓN, PREVENCIÓN E COOPERACIÓN SOCIAL.

O seu obxeto é facilitar a participación comunitaria en distintas tarefas colectivas e de autoaxuda.

5.1 Programa de Talleres de Memoria e Animación Social.

5.2 Programa de Talleres de Estimulación para persoas con Alzheimer.

5.3 Cursos, Xornadas, Obradoiros relacionados co benestar social.